antegros installing

antergos 1
antergos user acct
reboot antergos